Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին | Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի(այսուհետ ՝ Բաժին) մասնագետ (այսուհետ՝ մասնագետ) | 94-3.4-Մ7-1 | (Անձնագիր)