Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Որակի կառավարման բաժին | մասնագետ | 64-25.28-Մ7-1 | (Անձնագիր)