Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Վիճակագրական կոմիտե | Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման բաժին | Մասնագետ | 64-25.29-Մ7-1 | (Անձնագիր)