Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | Հողաշինարարության և հողօգտագործման բաժին-մարզային հողային պետական տեսչություն | Հողաշինարարությանևհողօգտագործմանբաժին - մարզայինհողայինպետականտեսչության(այսուհետ՝Բաժին) մասնագետ | 94-3.3-Մ8-1 | (Անձնագիր)