Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վարկանիշային ցուցակից համալրում

Էկոնոմիկայի նախարարություն | Մտավոր սեփականության գրասենյակ | Ապրանքային նշանների և աշխարհագրական նշումների փորձաքննության բաժին | Մասնագետ | 23-Գ34.1-18.2-Մ6-2 | (Անձնագիր)