Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Վարկանիշային ցուցակից համալրում

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչություն | Հաշվապահական հաշվառման բաժին | Ֆինանսական և սոցիալ տնտեսական զարգացման վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի մասնագետ | 94-1.1-Մ8-2 | (Անձնագիր)