Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Արտաքին գործերի նախարարություն | հյուպատոսական վարչություն | գլխավոր մասնագետ| 14-30.6-Մ2-2 | (Անձնագիր)