Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Պաշտպանության նախարարություն | Գործերի կառավարչություն | Վարչատնտեսական վարչություն | Տնտեսական բաժին | Տնտեսական բաժնի գլխավոր մասնագետ| 26-34.3-Մ1-1 | (Անձնագիր)