Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Վիճակագրական կոմիտե | Աշխատանքի վիճակագրության բաժին | ավագ մասնագետ| 64-25.16-Մ3-2 | (Անձնագիր)