Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Արդարադատության նախարարություն | Անձնակազմի կառավարման վարչություն | Գլխավոր մասնագետ| 12-33.1-Մ2-5 | (Անձնագիր)