Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | Քաղաքաշինության վարչություն | Ճարտարապետաշինարարական բաժին | Ավագ մասնագետ| 97-1.2-Մ3-1 | (Անձնագիր)