Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | Քարտուղարություն | Վարչատնտեսական բաժին | Ավագ մասնագետ| 97-2-Մ3-2 | (Անձնագիր)