Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

ՀՀ Արարատի մարզպետարան | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | Առողջապահության բաժին | Առողջապահության բաժնի գլխավոր մասնագետ| 91-1․5-Մ2-1 | (Անձնագիր)