Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Վիճակագրական կոմիտե | Առաջին բաժին | Բաժնի պետ| 64-26.9-Ղ4-1 | (Անձնագիր)