Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Քաղաքաշինության կոմիտե | Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն | Տնտեսագիտական և գործերի կառավարման բաժին | Ավագ մասնագետ| 65-28.2-Մ4-1 | (Անձնագիր)