Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Պետական եկամուտների կոմիտե | Գնումների համակարգման բաժին | Գնումների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ| 63-29․5-Մ2-4 | (Անձնագիր)