Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Ֆինանսների նախարարություն | Մակրոտնտեսական քաղաքականության վարչություն | Հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունների կոորդինացման բաժին | գլխավոր մասնագետ| 25-32.1-Մ2-7 | (Անձնագիր)