Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Ֆինանսների նախարարություն | Մակրոտնտեսական քաղաքականության վարչություն | Արտաքին հատվածի կանխատեսումների և վերլուծությունների բաժին | գլխավոր մասնագետ| 25-32.1-Մ2-6 | (Անձնագիր)