Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչություն | Մշակութային միջազգային համագործակցության բաժին | Գլխավոր մասնագետ| 18-34.7-Մ2-9 | (Անձնագիր)