Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | Քարտուղարություն | ընդհանուր բաժնի պետ| 99-99-2-Ղ5-1 | (Անձնագիր)