Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Կադաստրի կոմիտե | Գեոմատիկայի կենտրոն | Պետ| 61-26.7.1-Ղ3-1 | (Անձնագիր)