Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Պրոբացիայի ծառայություն | Երևանի քաղաքային մարմին | ավագ մասնագետ| 12-3-22․3-Մ3-5 | (Անձնագիր)