Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

Կադաստրի կոմիտե | Ներքին վերահսկողության վարչություն | Ստորաբաժանումների վերահսկողության և վերլուծությունների բաժին | Գլխավոր մասնագետ| 61-25.4.1-Մ2-5 | (Անձնագիր)