Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

ՀՀ Արարատի մարզպետարան | ՖԻնանսական և սոցիալ տնտեսական զարգացման վարչություն | Ֆինանսատնտեսագիտական բաժին | Ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ| 91-1․1-Ղ5-1 | (Անձնագիր)