Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | Վարչատնտեսական բաժին | Բաժնի պետ| 98-2-Ղ5-2 | (Անձնագիր)