Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ | Քարտուղարություն | Փաստաթղթաշրջանառության ապահովման և դիմումների ընդունման վարչություն | Գլխավոր մասնագետ| 05-7.2.Ա-Մ2-1 | (Անձնագիր)