Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

ՀՀ դատախազություն | Արարողակարգի վարչություն | Արարողակարգի վարչության գլխավոր մասնագետ| 31-3-Մ2-1 | (Անձնագիր)