Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

ՀՀ դատախազություն | Արխիվի բաժին | Արխիվի բաժնի պետ| 31-6-Ղ4-1 | (Անձնագիր)