Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

ՀՀ դատախազություն | Վիճակագրության և վերլուծության բաժին | Վիճակագրության և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ| 31-9-Մ2-2 | (Անձնագիր)