Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ

|

  >  Ղեկավար և մասնագիտական պաշտոնների մրցույթներ

ՀՀ դատախազություն | Վիճակագրության և վերլուծության բաժին | Վիճակագրության և վերլուծության բաժնի պետ| 31-9-Ղ4-1 | (Անձնագիր)