ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ | Կոնվենցիոն մանդատների ապահովման վարչություն | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության բաժին | Բաժնի պետ| 05-8.5.Բ-Ղ4-1

Ենթակա և հաշվետու է

Բաժնի պետն անմիջական ենթակա և հաշվետու է Վարչության պետին:

Ենթակա և հաշվետու պաշտոններ

Բաժնի պետին անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու են Բաժնի աշխատողները:

Փոխարինող պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումները

Բաժնի պետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է Բաժնի ավագ մասնագետը կամ Պաշտպանի հրամանում նշված այլ պաշտոնատար անձը։

Աշխատավայր
Հայաստան, ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Պուշկինի 56ա
Աշխատանքի բնույթը (գործառույթներ)
 1. ապահովում է անձանց իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրումն՝ իրենց իրավունքների և ազատությունների, ինչպես նաև դրանց արդյունավետ պաշտպանության հնարավորությունների վերաբերյալ.
 2. ապահովում է անձանց ընդունելության աշխատանքները.
 3. ապահովում և իրականացում է Պաշտպանի՝ «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի՝ 2006 թվականի դեկտեմբերի 13-ին ընդունված կոնվենցիայի դրույթների կիրառության մշտադիտարկման, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների խախտումների կանխարգելման և պաշտպանության լիազորությունների իրականացումը.
 4. ապահովում է օրենսդրության՝ «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի՝ 2006 թվականի դեկտեմբերի 13-ին ընդունված կոնվենցիայի դրույթների համապատասխանության մշտադիտարկման իրականացումը.
 5. ապահովում է անձանց իրավունքների և ազատությունների ենթադրյալ խախտումների վերաբերյալ Պաշտպանին ներկայացված դիմում-բողոքների ուսումնասիրությունը և քննարկումը, ինչպես նաև ապահովում է համապատասխան որոշումների, գրությունների և այլ փաստաթղթերի նախագծերի նախապատրաստումը.
 6. անձանց իրավունքների և ազատությունների ենթադրյալ խախտումների վերաբերյալ տեղեկությունների հիման վրա արագ արձագանքման շրջանակներում ապահովում է անհետաձգելի այցերի իրականացումը․
 7. բողոքի ուսումնասիրության կամ քննարկման շրջանակում ապահովում է անարգել այցերի իրականացումն այնպիսի վայրեր, որտեղ առկա են կամ կարող են լինել մարդու իրավունքների և ազատությունների ենթադրյալ կամ հաստատված խախտման դեպքեր.
 8. ապահովում է պարբերական, ինչպես նաև ըստ անհրաժեշտության անարգել այցերի իրականացումն այն հաստատություններ, որտեղ գտնվում են հաշմանդամություն ունեցող անձինք.
 9. ապահովում և իրականացնում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներին առնչվող հրապարակային զեկույցների մշակման աշխատանքները, ինչպես նաև մասնակցում է Պաշտպանի տարեկան հաղորդման և Պաշտպանի՝ որպես կանխարգելման ազգային մեխանիզմի գործունեության վերաբերյալ տարեկան զեկույցների, արտահերթ հրապարակային զեկույցների կամ հաղորդումների նախագծերի մշակման աշխատանքներին՝ այցերի, ուսումնասիրությունների, արդյունքների վերլուծության և համակարգային խնդիրների վերհանման միջոցով.
 10. մարդու իրավունքների կամ ազատությունների խախտման առկայության մասին որոշման նախագծի հետ միասին, եթե առկա են օրենքով կամ այլ իրավական ակտով նախատեսված հիմքեր, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման իրավասու մարմնին առաջարկելու նպատակով Պաշտպանին ներկայացնում են հիմնավորումներ՝ պաշտոնատար այն անձին պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ, որի որոշմամբ կամ գործողությամբ (անգործությամբ) խախտվել են մարդու իրավունքները և ազատությունները.
 11. Պաշտպանին Սահմանադրությամբ և «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» սահմանադրական օրենքով վերապահված լիազորությունների իրականացմանը ցանկացած ձևով խոչընդոտելու, ինչպես նաև Պաշտպանին սպառնալու կամ նրան վիրավորանք հասցնելու կամ նրա նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու կոնկրետ դեպքերում ապահովում է հիմնավորումների նախապատրաստումը և դրանք Պաշտպանին ներկայացումը՝ իրավասու պետական մարմիններին ներկայացնելու և օրենքով նախատեսված ընթացակարգի շրջանակներում արարքին քրեաիրավական գնահատական տալու նպատակով.
 12. Պաշտպանի պահանջած նյութերը, փաստաթղթերը, տեղեկությունները կամ պարզաբանումները «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» սահմանադրական օրենքով սահմանված ժամկետում չտրամադրելու դեպքում ապահովում է հիմնավորումների նախապատրաստումը և դրանք Պաշտպանին ներկայացումը՝ իրավասու պետական մարմիններին ներկայացնելու և օրենքով նախատեսված ընթացակարգի շրջանակներում վարչական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը քննարկելու համար.
 13. ապահովում է Պաշտպանին առընթեր հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության հարցերով հասարակական խորհրդի նիստերի նախապատրաստական աշխատանքները և դրանց պատշաճ ընթացքը.
 14. ապահովում և իրականացնում է Բաժնի գործառույթներին առնչվող թեժ գծի կամ այլ հեռախոսահամարով ստացված տեղեկությունների հավաքագրումը, վերլուծումը և հանձնումը քարտուղարության փաստաթղթաշրջանառության ապահովման և դիմումների ընդունման վարչությանը.
 15. ապահովում է համագործակցությունը Պաշտպանի աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների, այդ թվում՝ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի հետ՝ անձանց իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության բնագավառում իրականացված գործունեության և ակնկալվող ծրագրերի վերաբերյալ զանգվածային լրատվության և հանրային իրազեկման այլ միջոցներով լուսաբանումների մասով.
Իրավունքները
 1. Պաշտպանին ներկայացվող դիմում-բողոքների ուսումնասիրության կամ քննարկման ընթացքում անարգել այցելել իրավասու պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմին կամ կազմակերպություն.
 2. իրավասու պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնից կամ դրա պաշտոնատար անձից պահանջել և հնարավոր կարճ ժամկետում ու անվճար ստանալ Պաշտպանին ներկայացվող դիմում-բողոքներին կամ սեփական նախաձեռնությամբ քննարկվող հարցին առնչվող անհրաժեշտ նյութեր, փաստաթղթեր, տեղեկություններ կամ պարզաբանումներ.
 3. իրավասու պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնից կամ դրա պաշտոնատար անձից, բացառությամբ դատարանների ու դատավորների, ստանալ Պաշտպանին ներկայացվող դիմում-բողոքներին կամ սեփական նախաձեռնությամբ քննարկման ընթացքում առաջացած հարցերի վերաբերյալ պարզաբանումներ.
 4. Պաշտպանին ներկայացվող դիմում-բողոքների ուսումնասիրության կամ քննարկման ընթացքում առաջարկել բողոք ներկայացրած անձին տրամադրել դիմում-բողոքների ուսումնասիրության կամ քննարկման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ.
 5. դիմել իրավասու մարմիններին կամ կազմակերպություններին Պաշտպանին ներկայացվող դիմում-բողոքների հիման վրա կամ սեփական նախաձեռնությամբ քննարկման առնչությամբ պարզաբանման ենթակա հանգամանքների վերաբերյալ փորձագիտական հետազոտություններ իրականացնելու և դրանց արդյունքում կազմված եզրակացությունները ստանալու համար.
 6. Պաշտպանին ներկայացվող դիմում-բողոքների ուսումնասիրության կամ քննարկման ընթացքում ծանոթանալ քրեական, քաղաքացիական, վարչական, կարգապահական և այլ իրավախախտումների վերաբերյալ այն գործերին, որոնց վերաբերյալ ակտերն օրինական ուժի մեջ են մտել, ինչպես նաև այն նյութերին, որոնց կապակցությամբ մերժվել է քրեական գործերի հարուցումը, կամ կարճվել է քրեական գործի վարույթը, ստանալու դրանք էլեկտրոնային կամ այլ նյութական կրիչներով.
 7. իր լիազորությունների շրջանակում օգտվել պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների, դրանց պաշտոնատար անձանց և ներկայացուցիչների մոտ անհետաձգելի ընդունելությունից.
 8. արագ արձագանքման շրջանակներում պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, կազմակերպություններից, դրանց պաշտոնատար անձանցից և ներկայացուցիչներից ստանալ անհապաղ աջակցություն իր աշխատանքներին.
 9. մասնակցել հասարակական, միջազգային կազմակերպությունների, պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և կազմակերպությունների ներկայացուցիչների‚ միջազգային և ազգային փորձագետների, ինչպես նաև այլ անձանց հետ հանդիպումներին ու քննարկումներին.
 10. Պաշտպանի աշխատակազմի միջազգային համագործակցության վարչության հետ համատեղ համագործակցել Մարդու իրավունքների ազգային այլ հաստատությունների, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում գործող հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների հետ.
 11. դիտարկման նպատակով ներկա լինել դռնբաց դատական նիստերին.
 12. մասնակցել Պաշտպանին առընթեր խորհուրդների նիստերին.
 13. առանձին բողոքների քննարկման և ուսումնասիրության նպատակով նախաձեռնել և կազմակերպել քննարկումներ համայնքներում իրավասու պետական և ոչ պետական մարմինների ներկայացուցիչների հետ: Համայնքային մարմիններում այդպիսի մարզային ստորաբաժանումների ղեկավարմամբ կամ աջակցելով.
 14. կազմակերպել մասնագիտական քննարկումներ Պաշտպանին կարծիքի ներկայացված հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության ոլորտի իրավական ակտերի նախագծերի, անձանց իրավունքների ու ազատությունների, ինչպես նաև դրանց արդյունավետ պաշտպանության իրավական միջոցների և ընթացակարգերի վերաբերյալ։
Պարտականությունները
 1. սահմանված ժամկետում իրականացնել դիմում-բողոքների մակագրությունը, ուսումնասիրել համապատասխան որոշումների, գրությունների նախագծերը և ներկայացնել դրանք դեպարտամենտի ղեկավարին.
 2. գրավոր արձանագրել Պաշտպանին ներկայացվող բանավոր բողոքների բովանդակությունը.
 3. իրականացնել դիմում-բողոքների ուսումնասիրության կամ քննարկման նկատմամբ անմիջական վերահսկողություն՝ կատարողին համապատասխան ցուցումներ, հանձնարարականներ տալու, ինչպես նաև դրանց կապակցությամբ ըստ անհրաժեշտության քննարկումներ իրականացնելու միջոցով.
 4. ընդունել անձանց, տրամադրել իրավաբանական խորհրդատվություն` իրենց իրավունքների ու ազատությունների, ինչպես նաև դրանց արդյունավետ պաշտպանության իրավական միջոցների և ընթացակարգերի վերաբերյալ.
 5. ներկայացնել հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներին վերաբերող իրավական ակտերի կամ դրանց նախագծերի կամ պրակտիկայի կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկներ՝ վերացնելու համար այցերի և բողոքների քննարկման արդյունքում վեր հանված համակարգային խնդիրները.
 6. իրականացնել անձանց իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության ոլորտի միջազգային փորձի‚ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների և այլ միջազգային փաստաթղթերի ուսումնասիրություններ և ներկայացնել առաջարկություններ դրանց արդյունքների հիման վրա.
 7. մշակել հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության ոլորտի՝ Պաշտպանին կարծիքի ներկայացված իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ նկատառումներ և առաջարկներ.
 8. չհրապարակել Պաշտպանին ներկայացվող դիմում-բողոքների վերաբերյալ տվյալները կամ բովանդակությունը, բացառությամբ «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» սահմանադրական օրենքով սահմանված դեպքերի.
 9. արագ արձագանքման շրջանակներում կատարված այցերի արդյունքում և թեժ գծի կամ այլ հեռախոսահամարով ստացված տեղեկությունների վերաբերյալ կազմել տեղեկանքներ կամ համապատասխան այլ փաստաթղթեր.
 10. Պաշտպանի բացակայության դեպքում՝ նրա հանձնարարությամբ վարել Պաշտպանին առընթեր հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության հարցերով հասարակական խորհրդի նիստերը.
 11. կազմակերպել իր իրավասության սահմաններում իրականացվող միջոցառումների  աշխատանքները.
 12. նախապատրաստել Բաժնի գործառույթներին առնչվող առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր, գրություններ և այլ փաստաթղթեր.
 13. իր լիազորությունների շրջանակում իրականացնել պաշտոնական հաղորդակցություն:
Կրթություն, որակավորման աստիճանը

Բարձրագույն կրթություն

Մասնագիտական գիտելիքները

Ունի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ

Աշխատանքային ստաժ, աշխատանքի բնագավառում փորձը

Հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ կամ չորս տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ իրավունքի բնագավառում` չորս տարվա աշխատանքային ստաժ:

Աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվությունը

Պատասխանատու է համապատասխան մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանման աշխատանքների կազմակերպման և ղեկավարման համար։

Որոշումներ կայացնելու լիազորությունները

Կայացնում է որոշումներ համապատասխան մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանման աշխատանքների կազմակերպման և ղեկավարման շրջանակներում։

Գործունեության ազդեցությունը

Ունի գերատեսչական մակարդակում աշխատանքների կազմակերպման և իր լիազորությունների իրականացման արդյունքում այլ անձանց վրա ազդեցություն։

Շփումները և ներկայացուցչությունը

Շփվում և որպես ներկայացուցիչ հանդես է գալիս տվյալ մարմնի այլ պետական մարմինների և կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, ինչպես նաև օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ՝ իր իրավասությունների շրջանակներում:

Խնդիրների բարդությունը և դրանց լուծումը

Իր լիազորությունների շրջանակներում բացահայտում, վերլուծում և գնահատում է իր կողմից ղեկավարվող կառուցվածքային միավորի գործառույթներից բխող խնդիրները և դրանց տալիս լուծումներ։

Բնագավառներ

ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱ

 • Բանակցությունների վարում
 • Փոփոխությունների կառավարում
 • Կոնֆլիկտների կառավարում
 • Բողոքների բավարարում
 • Ժամանակի կառավարում
 • Ժողովների և խորհրդակցությունների կազմակերպում և վարում
 • Փաստաթղթերի նախապատրաստում