ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ | Քարտուղարություն | Հաշվապահական հաշվառման բաժին | Գլխավոր մասնագետ| 05-7.2.Գ-Մ2-1

Ենթակա և հաշվետու է

Բաժնի գլխավոր մասնագետն անմիջական ենթակա և հաշվետու է Բաժնի պետին:

Ենթակա և հաշվետու պաշտոններ
Փոխարինող պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումները

Բաժնի գլխավոր մասնագետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է Բաժնի պետը կամ Պաշտպանի հրամանում նշված այլ պաշտոնատար անձը։

Աշխատավայր
Հայաստան, ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Պուշկինի 56ա
Աշխատանքի բնույթը (գործառույթներ)
 1. իրականացնում է Աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառման վարումը՝ «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին», «Բյուջետային համակարգի մասին», «Գանձապետական համակարգի մասին» օրենքներին համաձայն, հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներին և Աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությանը համապատասխան.
 2. իրականացնում է Պաշտպանի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման, պահպանման ծախսերի ֆինանսավորման, պետական գույքի և ֆինանսական միջոցների հաշվառումը.
 3. իրականացնում է Պաշտպանի և Աշխատակազմի աշխատողների աշխատավարձի և դրան հավասարեցված այլ վճարումների, գործուղումների հետ կապված ծախսերի հաշվարկումը և վճարումը, ինչպես նաև դրանց հաշվապահական ձևակերպումները.
 4. իրականացնում է Աշխատակազմի սոցիալական փաթեթի շահառու հանդիսացող աշխատակիցներին յուրաքանչյուր տարվա համար հատկացված գումարի վճարումները.
 5. իրականացնում է էլեկտրոնային շտեմարանում Աշխատակազմի սոցիալական փաթեթի շահառու հանդիսացող աշխատակիցների հաշվառման գործընթացը.
 6. իրականացնում է հարկերի, տուրքերի և պարտադիր այլ վճարումների գծով Աշխատակազմի պարտավորությունների ժամանակին կատարումը.
 7. իրականացնում է Աշխատակազմի կնքած պայմանագրերի համաձայն՝ ստացված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց վճարումները.
 8. իրականացնում է Աշխատակազմի ակտիվների և պարտավորությունների հաշվառումը.
 9. էլեկտրոնային համակարգի միջոցով իրականացնում է պետական գույքի էլեկտրոնային հաշվառման գործընթացը.
 10. կատարում է աշխատակազմի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և առաջիկա տարվա բյուջետային ֆինանսավորման հայտերի կազմման, ամփոփման և սահմանված կարգով լիազոր մարմին է ներկայացման աշխատանքներ .
 11. կատարում է աշխատակազմի տարեկան և արտահերթ գույքագրման աշխատանքներ։
Իրավունքները
 1. աշխատողների սոցիալական փաթեթից օգտվելու համար հատկացումների տրամադրման աշխատանքները կազմակերպելու նպատակով պահանջել համապատասխան փաստաթղթեր.
 2. հիմնական միջոցների, ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրման աշխատանքների վերաբերյալ պահանջել անհրաժեշտ փաստաթղթեր, տեղեկատվություն և այլ նյութեր.
 3. Աշխատակազմի ստորաբաժանումների հետ կազմակերպել աշխատանքային քննարկումներ, ինչպես նաև մասնակցել այլ գերատեսչություններում կազմակերպած աշխատանքային քննարկումներին.
 4. Բաժնի պետին ներկայացնել առաջարկություններ՝ Բաժնի աշխատանքներին փորձագետներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
 5. Աշխատակազմի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի և առաջիկա տարվա բյուջետային ֆինանսավորման հայտերի, ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման և ամփոփման համար Աշխատակազմի ստորաբաժանումներից պահանջել անհրաժեշտ տեղեկատվություն և փաստաթղթեր.
 6. մասնակցել միջազգային կազմակերպությունների և օտարերկրյա պետությունների կողմից կազմակերպվող սեմինարներին, խորհրդաժողովներին և այլ միջոցառումներին:
Պարտականությունները
 1. նախապատրաստել Ծառայության հաշվապահական հաշվառման վարման և ֆինանսական հաշվարկների համար պահանջվող փաստաթղթերը.
 2. նախապատրաստել Ծառայության բյուջետային միջոցների հաշվին կատարվող ծախսերի ֆինանսավորման և ֆինանսական պարտավորությունների դիմաց վճարումների նախագծերը և ներկայացնել Բաժնի պետին.
 3. ձևակերպել Ծառայության միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և առաջիկա տարվա բյուջետային ֆինանսավորման հայտերը.
 4. հավաքագրել Ծառայության աշխատողների սոցիալական փաթեթի համար պահանջվող տվյալները և ներբեռնել էլեկտրոնային շտեմարան:.
 5. ուսումնասիրել Բաժնի գործառույթները կանոնակարգող և դրանց իրականացմանն առնչվող իրավական ակտերը, ստուգել և վերլուծել այդ գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ պայմանները, առաջարկություններն ու եզրակացությունները.
 6. իր լիազորությունների շրջանակում իրականացնել պաշտոնական հաղորդակցություն:
Կրթություն, որակավորման աստիճանը
ՈւղղությունՍոցիալական գիտություններ, լրագրություն և տեղեկատվական գիտություններԳործարարություն, վարչարարություն և իրավունք
ՈլորտՍոցիալական և վարքաբանական գիտություններԳործարարություն և վարչարարություն
ԵնթաոլորտՏնտեսագիտությունՀաշվապահություն և հարկային գործՖինանսներԿառավարում և վարչարարություն
Մասնագիտական գիտելիքները

Ունի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ

Աշխատանքային ստաժ, աշխատանքի բնագավառում փորձը

Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ ֆինանսավարկային կամ տնտեսագիտություն բնագավառում` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:

Աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվությունը

Պատասխանատու է կառուցվածքային ստորաբաժանման աշխատանքների բնույթով պայմանավորված մասնագիտական գործունեության անմիջական արդյունքի համար:

Որոշումներ կայացնելու լիազորությունները

Կայացնում է որոշումներ աշխատանքների իրականացման բնույթով պայմանավորված մասնագիտական եզրակացությունների տրամադրման և դիմումների քննարկման արդյունքում որոշումների նախապատրաստման և ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում որոշումների կայացման շրջանակներում: 

Գործունեության ազդեցությունը

Ունի տվյալ մարմնի նպատակների և խնդիրների իրականացման համար մասնագիտական գործունեության գերատեսչական ազդեցություն։

Շփումները և ներկայացուցչությունը

Իր իրավասությունների շրջանակներում շփվում և որպես ներկայացուցիչ հանդես է գալիս տվյալ մարմնի ներսում այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների, այլ մարմինների ներկայացուցիչների հետ, հանդես է գալիս պետական մարմինների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ ձևավորված աշխատանքային խմբերում:

Խնդիրների բարդությունը և դրանց լուծումը

Իր լիազորությունների շրջանակներում բացահայտում է մասնագիտական խնդիրներ և այդ խնդիրներին տալիս է մասնագիտական լուծումներ և մասնակցում է կառուցվածքային ստորաբաժանման առջև դրված խնդիրների լուծմանը:

Բնագավառներ

ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱ

 • Փոփոխությունների կառավարում
 • Ժամանակի կառավարում
 • Փաստաթղթերի նախապատրաստում
 • Ֆինանսների և ռեսուրսների կառավարում