ՀՀ դատախազություն | Վիճակագրության և վերլուծության բաժին | Վիճակագրության և վերլուծության բաժնի պետ| 31-9-Ղ4-1

Ենթակա և հաշվետու է

Բաժնի պետը հաշվետու և անմիջական ենթակա է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին (այսուհետ՝ Գլխավոր դատախազ), անմիջական հաշվետու է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր քարտուղարին (այսուհետ՝ Գլխավոր քարտուղար)։

Ենթակա և հաշվետու պաշտոններ

Բաժնի պետին ենթակա են Բաժնի աշխատողները։

Փոխարինող պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումները

Բաժնի պետի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է Բաժնի գլխավոր մասնագետներից մեկը։

Աշխատավայր
Հայաստան, ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Վազգեն Սարգսյան 5
Աշխատանքի բնույթը (գործառույթներ)

1) ապահովում է հանցավորության, քննչական աշխատանքի նկատմամբ, ըստ ոլորտների դատախազական գործունեության վիճակը բնութագրող գերատեսչական վիճակագրական տվյալների հավաքագրման, ստուգման, համադրման, ամփոփման, վերլուծության և դրանց արդյունքներով տեղեկատվական վերլուծական փաստաթղթերի (տեղեկանքների) տրամադրման աշխատանքների իրականացումը․

2) ապահովում է հանցավորության վիճակի, հանցագործությունների բացահայտման, քննչական աշխատանքի, դատախազական հսկողության մասին համապատասխան վիճակագրական տվյալների և տեղեկատվության տրամադրման աշխատանքների իրականացումը․

3) ապահովում է Դատախազությունում վիճակագրական հաշվետվությունների ժամանակին ստացման, ուսումնասիրության, վերլուծության և ամփոփման աշխատանքների իրականացումը.

4) ապահովում է համապատասխան պետական մարմիններից Դատախազության համար անհրաժեշտ վիճակագրական տվյալների ստացման աշխատանքների իրականացումը․

5) ապահովում է հանցագործությունների մասին հաղորդումների հաշվառման, հանցավորության և հանցագործությունների բացահայտման քննչական աշխատանքի և դատախազական հսկողության Դատախազությունում գերատեսչական ամսական, կիսամյակային և տարեկան հաշվետվությունների ու ամփոփ վերլուծությունների նախապատրաստման, վիճակագրական հաշվետվությունների ժամանակին ստացման, ուսումնասիրության, վերլուծության, ամփոփման և պետական վիճակագրական հաշվետվության կազմման ու ներկայացման աշխատանքների իրականացումը․

6) կազմակերպել ԱՊՀ մասնակից պետությունների գլխավոր դատախազների համակարգող խորհրդից ստացված որոշման նախագծերի և վիճակագրական հաշվետվությունների ուսումնասիրության և դրանց արդյունքների հիման վրա առաջարկությունների, եզրակացությունների նախապատրաստման, կազմման և ներկայացման հետ կապված աշխատանքների իրականացումը․

7) ապահովում է համակարգչային համապատասխան ծրագրում Դատախազության վիճակագրական տվյալների հավաքագրման աշխատանքների իրականացումը․

8) ապահովում և (կամ) մասնակցում է Դատախազությունում վարվող վիճակագրության էլեկտրոնային ծրագրի մշակման աշխատանքներին։

Իրավունքները

· Բաժնի գործառույթներից բխող աշխատանքների իրականացման համար՝ համապատասխան մարմիններից, Դատախազության ստորաբաժանումներից պահանջել և ստանալ անհրաժեշտ փաստաթղթեր, տեղեկատվություն և նյութեր.

· կատարել հարցումներ, կազմակերպել հանդիպումներ՝ ներկայացված տեղեկատվության հավաստիությունն ուսումնասիրելու և ստուգելու համար.

· մասնակցել (անհրաժեշտության դեպքում նաև կազմակերպել) առաջադրված խնդիրների լուծման հարցերով կազմակերպվող աշխատանքային մասնագիտական հանդիպումներին, քննարկումներին, խորհրդակցություններին և այլ միջոցառումներին․

· անհրաժեշտության դեպքում, նախապատրաստել և ներկայանալ առաջարկություններով, ելույթներով, զեկույցներով, հաշվետվություններով, վերլուծություններով։

Պարտականությունները

· ուսումնասիրել ներկայացված տեղեկատվության՝ սահմանված պահանջներին համապատասխանությունը և հավաստիությունը․

· առաջնորդվել և պահպանել իրավական ակտերով սահմանված կարգն ու ժամկետները.

· մշակել վիճակագրության վարման մեթոդաբանություն, հաշվետվությունների ձևանմուշներ, ուղեցույցներ, վերահսկել սահմանված կանոններին և մեթոդաբանությանը համապատասխան տեղեկատվության հավաքագրման գործընթացը.

· ապահովել ստացված տեղեկատվության ամբողջականությունը և, ըստ անհրաժեշտության, գաղտնիությունը.

· վերահսկել Բաժին ներկայացվող վիճակագրական հաշվետվությունների ընդունման, ստուգման, համադրման և ամփոփման ընթացքում վերհանված թերությունների և անճշտությունների վերացման աշխատանքների իրականացումը․

· տրամադրել մասնագիտական և մեթոդական աջակցության.

· կատարել ուսումնասիրություններ, հետազոտություններ, վերլուծություններ.

ընդունել, գրանցել, տրամադրել, առաքել, հաշվառել, արխիվացնել, ինչպես նաև մշակել ու նախապատրաստել փաստաթղթեր, վիճակագրական տվյալներ, աշխատանքային ծրագրեր, տեղեկանքներ, այլ տեղեկատվություն և նյութեր։

Կրթություն, որակավորման աստիճանը

Բարձրագույն կրթություն

Մասնագիտական գիտելիքները

Ունի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ

Աշխատանքային ստաժ, աշխատանքի բնագավառում փորձը

Հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ կամ չորս տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ վիճակագրության բնագավառում չորս տարվա աշխատանքային ստաժ

Աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվությունը

Պատասխանատու է համապատասխան մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանման աշխատանքների կազմակերպման և ղեկավարման համար կամ կառուցվածքային ստորաբաժանման կազմում գործող կառուցվածքային միավորի աշխատանքների կազմակերպման և ղեկավարման համար:

Որոշումներ կայացնելու լիազորությունները

Կայացնում է որոշումներ համապատասխան մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանման աշխատանքների կազմակերպման և ղեկավարման կամ կառուցվածքային ստորաբաժանման կազմում գործող կառուցվածքային միավորի աշխատանքների կազմակերպման և ղեկավարման շրջանակներում:

Գործունեության ազդեցությունը

Ունի գերատեսչական մակարդակում աշխատանքների կազմակերպման և քաղաքականության իրականացման ապահովման և իր լիազորությունների իրականացման արդյունքում այլ անձանց վրա ազդեցություն:

Շփումները և ներկայացուցչությունը

Շփվում և որպես ներկայացուցիչ հանդես է գալիս տվյալ մարմնի, այլ պետական մարմինների և կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, ինչպես նաև օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ` իր իրավասությունների շրջանակներում:

Խնդիրների բարդությունը և դրանց լուծումը

Իր լիազորությունների շրջանակներում բացահայտում, վերլուծում և գնահատում է իր կողմից ղեկավարվող կառուցվածքային ստորաբաժանման և (կամ) կառուցվածքային միավորի գործառույթներից բխող խնդիրները և դրանց տալիս լուծումներ կամ մասնակցում է այդ խնդիրների լուծմանը:

Բնագավառներ

ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱ

  • Փոփոխությունների կառավարում
  • Կոնֆլիկտների կառավարում
  • Ժամանակի կառավարում
  • Ելույթների նախապատրաստում և կազմակերպում
  • Ժողովների և խորհրդակցությունների կազմակերպում և վարում
  • Փաստաթղթերի նախապատրաստում